« Ἀλώπηξ λιμώττουσα, ὡς ἐθεάσατο ἀπό τινος ἀναδενδράδος βότρυας κρεμαμένους, ἠβουλήθη αὐτῶν περιγενέσθαι καὶ οὐκ ἠδύνατο. Ἀπαλλαττομένη δὲ πρὸς ἑαυτὴν εἶπεν· «Ὄμφακές εἰσιν.» Oὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ἔνιοι τῶν πραγμάτων ἐφικέσθαι μὴ δυνάμενοι δι’ ἀσθένειαν τοὺς καιροὺς αἰτιῶνται. »

Trad. dal greco: « Una volpe affamata, come vide dei grappoli d’uva che pendevano da una vite, desiderò afferrarli ma non ne fu in grado. Allontanandosi però disse fra sé: «Sono acerbi». Così anche alcuni tra gli uomini, che per incapacità non riescono a superare le difficoltà, accusano le circostanze. »

 

« Fame coacta vulpes alta in vinea
uvam adpetebat, summis saliens viribus.
Quam tangere ut non potuit, discedens ait:
“Nondum matura est; nolo acerbam sumere.”
Qui, facere quae non possunt, verbis elevant,
adscribere hoc debebunt exemplum sibi. »

Trad. dal latino: « Spinta dalla fame una volpe tentava di raggiungere un grappolo d’uva posto sin alto sulla vite, saltando con tutte le sue forze. Non potendo raggiungerla, esclamò: “Non è ancora matura; non voglio coglierla acerba!”. Coloro che sminuiscono a parole ciò che non possono fare, debbono applicare a se stessi questo paradigma. »

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/La_volpe_e_l%27uva

Ho messo due lingue, come è giusto che sia, secondo l’intelligentia: greco e latino.

Ecco, quando mi dicono o leggo di gentucola che nell’ottusità didascalica pretende che il suo sapere sia superiore al sapere di altri, bene, perdo le staffe.

Sciaquatevi i panni in ArNO!

Continuate a bagnarvi nell’Acheronte, ma non lo attraverserete mai; Caronte, per voi, non passa, resterete nelle certezze delle vostra “verità” piena di vita… o di morte?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here